Muhəmməd əl-Vaqidi

Mədinədə dünyaya gələn əl-Vaqidi burada İbn İslaq, Mə’mər ibn Rəşid, Əbu Mə’şar əs-Sindi, Süfyan əs-Səvri, Malik ibn Ənəs, İbn Cureyc kimi dövrün tanınmış alimlərindən hədis, təfsir, fiqh və tarix dərsləri almışdı.

Əl-Vaqidi Mədinədə sira və məğazi dərsləri verməyə başlayanda yaşı qırxı ötmüşdü. 786-cı ildə həcc ziyarəti üçün vəziri Yəhya əl-Bərməki ilə Hicaza gələnAbbasi xəlifəsi Harun ər-Rəşid (786-809) Peyğəmbər salləllahu əleyhi və səlləmin dövründə bu yerlərdə cərəyan etmiş hadisələri ən yaxşı bilən bir şəxs tələb etdikdə ona Əbu Abdullah əl-Vaqidini təqdim etmişdilər. Beləcə həcc ziyarəti boyunca xəlifəyə bələdçilik edən əl-Vaqidi ilə Harun ər-Rəşid arasında yaxın münasibət meydana gəlmişdi. 796-cı ildə Mədinədən Bağdada köçən əl-Vaqidi Abbasi sarayının himayəsində elmi fəaliyyətlə məşğul olmuşdu.

Xəlifə Mə’mun (813-833) 819-cu ildə onu Bağdadın şərq qisminə qazı vəzifəsinə təyin etmişdi. Əbu Abdullah əl-Vaqidi də dövrün siyasi abhavasına uyğun olaraq Əməvi əleyhadarı bir mövqe nümayiş etdirmiş tarixçilərdəndir. Sahib olduğu siyasi dünyagörüşü əl-Vaqidinin əsərlərində kəskin şəkildə özünü biruzə verdiyi üçün istər müasiri olan, istərsə də sonrakı dövrdə yaşamış alimlər tərəfindən tənqidə məruz qalmışdı.

Əbu Abdullah əl-Vaqidi “Əxbaru-Məkkə”, “Fütuhu’ş-Şam”, “Fütuhu’l-İraq”, “Məqtəlu’l-Hüseyn”, “Kitabu’l-Cəməl”, “Kitabu’s-Sıffin”, “əs-Sira”, “Kitabu’l-Məğazi”, “Məvlidu’n-Nəbi”, “Əzvacu’n-Nəbi”, “Kitabu’s-Səvaif”, “Darbu’d-Dənanir və’d-dərahim”, “Fütuhu’l-Cəzirə”, “Kitabu’r-Riddə”, “Sirətu Əbi Bəkr və futuhuhu” kimi İslam tarixinə dair bir sıra əsərlərin müəllifidir. Bunlardan bəziləri müasir dövrə qədər gəlib çatmışdır. Əbu Abdullah əl-Vaqidinin tələbələri arasında yetişmiş Muhəmməd ibn Sə’d əl-Bağdadi (784-845) də ustadı kimi məvalidən idi. Daha çox tarixçi-bioqraf kimi tanınan İbn Sə’din ən məşhur əsəri “Kitabu’t-Təbəqatu’l-Kübra” adlanır. İbn Sə’d bu əsərində Peyğəmbər salləllahu əleyhi və səlləmin, səhabə və tabiunun, eləcə də öz dövrünün tanınmış alimlərinin bioqrafiyalarına, həyat hekayələrinə təfərrüatı ilə yer vermişdir.

Qeyd: Saytdakı paylaşımlardan istifadə edərkən mənbə olaraq Suffa.net göstərməyi unutmayın.

 

Bu mövzuda fikirlərinizi bizimlə bölüşün
Sosial Şəbəkə Səhifələrimiz


Hər gün bir yeni video paylaşdığımız Youtube kanalımıza abunə olmağı unutmayın..

Bundan əlavə bizi İnstagram, Facebook, Whatsapp və digər şəbəkələrdən də izləyə bilərsiz.